Sign In

 Inleiding

Welkom by die Departement Afrikaans en Nederlands

U is nou in die hartland van Afrikaans, die taal wat ontspring het uit die gemeenskappe wat ons dien. Dit is die taal waarin die meeste mense in hierdie deel van die land hul eerste woorde uiter, met oorgawe leef en hul laaste asem uitblaas.

Afrikaans is vir ons 'n nasionale bate. Dit is 'n belangrike bron van kennis en van bemagtiging.. Daarom bied ons departement 'n tuiste aan alle vari'teite van Afrikaans. Ons wil alle sprekers opnuut laat deel in die skryf en genieting van die letterkunde en in die ontwikkeling van die taal as intellektuele instrument. Met spesiale kursusse gooi ons ook die deure wyd oop vir nie-Afrikaanssprekendes. Ons kursusse in Nederlands is eweneens gerig op bemagtiging. Afrikaans se Afrika- en ander internasionale verbintenisse is daar om vir ons studente in geleenthede omskep te word.

Welcome to the Department of Afrikaans and Nederlands

You are now at the heart of Afrikaans, the language which originated from the communities we serve. It is the language in which most people in this part of the country express their first words, live life to the fullest and breathe their last.

To us, Afrikaans is a national asset. It is an important source of knowledge and of empowerment. That is why our department is home to all varieties of Afrikaans. We want all speakers of Afrikaans to share once again in the creation and enjoyment of literature and the development of the language as an intellectual instrument. With our special courses, we also open the doors widely to non-Afrikaans-speakers. Our courses in Dutch are, likewise, aimed at empowerment. The African and other international connections are there to be transformed into opportunities for our students.

Wamkelekile Kwisebe Lesibhulu Nenederlands

Ngoku usentliziyweni yesiBhulu, ulwimi oluvela kummandla esiwusebenzelayo. Lulwimi apho uninzi lwabantu kweli lizwe lucacisa amazwi abo okuqala, baphila ubomi ngokuphelelyo de babhubhe.

Kuthi, Isibhulu sisiphiwo sesizwe. Yimvelaphi ebalulekileyo yolwazi nokunika amandla. Yiyo loo nto isebe lethu ilikhaya kwiintlobo ngeentlobo zesiBhulu. Sifuna bonke abentetho isisBhulu babelane kwakho ekuyileni nasekonwabeleni uncwadi nakuphuhliso lolwimi njengesixhobo esinengqondo. Ngoludwe lwezifundo zethu ezizodwa, sikwavula banzi iingcango kwabo bangathethi siBhulu. Uludwe lwethu lwezifundo kwisiHolani, ngaphezu koko, zijolise ekunikeni amandla.

Uqhagamshelwano lwaseAfrika nezinye izizwe lukhona ukuze lugululelwe amathuba kubafundi bethu.

UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location