Sign In

Welcome to Nagraads

 

 Nagraads

 

HONNEURSSTUDIE

In oorleg met die Departement stel elke student 'n Honneurskursus saam, bestaande uit :

4 KERNMODULES ( 2 kern modules + 2 keuse modules)

AFR 701: Navorsingsopstel

AFR 732: Literêre teorie

KEUSEMODULES :

AFR743 : Afrikaanse Poësie

AFR736: Afrikaanse Taalstruktuur

AFR737: Semiotiek

AFR744: Narratief binne Suid-Afrikaanse verband

AFR745: Tydgenootlike Nederlandse Letterkunde

AFR747: Kreatiewe Skryfwerk

MEESTERSGRAADSTUDIE

1. Die Meestersgraad is onderhewig aan die algemene reglemente soos uiteengesit in die Reglemente vir Magistergrade (re'ls A.19-A.22 in Deel I van die Jaarboek; sien veral Faculty of Arts: Guide Procedures / Guidelines).

2. 'n Meestersgraadkursus in Afrikaans en Nederlands (Letterkunde of Taalkunde) vereis die voorlegging van 'n verhandeling wat van sorgvuldige navorsing en onafhanklike kritiese oordeel bewys lewer.

3. Dit mag van 'n kandidaat vereis word om 'n mondelinge eksamen na die voltooiing van die verhandeling af te lê.

4. Die departement bied tans slegs 'n tesis M.A. aan. In oorleg met 'n gekose studieleier skryf 'n student 'n verhandeling oor 'n odnerwerp in die Afrikaanse taal- of letterkunde. Sodanige verhandeling is onderhewig aan die reëls en prosedures van die fakulteit en senaat se nagraadse komitees.

UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location