Sign In

Welcome to Kursusaanbod


 

 Programme Aangebied

 

EERSTEJAARSVLAK

AFRIKAANS TAALVERWERWING / AFRIKAANS LANGUAGE ACQUISITION (AFR 101)

  • Listening exercises would be done to expose learners to Afrikaans. Situations that would be covered in the first term include: forms of greeting, their personal life, family life and campus life.
  • Learners should also acquire basic speaking skills based on the work done in the first term as well as other related contexts. Elementary written exercises will be introduced at this stage.
  • In the second semester learners will be exposed to more sophisticated language structured around selected themes such as violence, the constitution, AIDS, famous figures, etc.
  • Listening, reading, speaking and writing skills will be developed.

 

AFRIKAANS PRAKTIES 111 (AFP 111)

Aan die hand van verskillende tekste word luister-, lees-, mondelinge en skryfvaardighede geoefen. Klem sal toenemend val op korrekte skryf.

 

AFRIKAANS PRAKTIES 121 (AFP 121)

Aan die hand van ’n verskeidenheid tekste (waaronder begroepsgerigte en akademiese tekste) word luister-, lees-, mondelinge- en skryfvaardighede geoefen. Klem sal toenemend val op korrekte skryf en akademiese geletterdheid.

 

AFRIKAANS EN NEDERLANDS 111: AFRIKAANSE TEKSSTUDIES (AFN 111)

Hierdie module konsentreer op die konsep “teks” en verskillende tekstuele vorme. Aandag word gegee aan die gebruik van retoriek in tekskonstruksie en die betekenis van diskoersanalise. Verskillende tekstipes, o.a. koerantberigte, dramas en gedigte word ontleed. Teksskepping vorm ’n integrale deel van die module.

 

AFRIKAANS EN NEDERLANDS 121: AFRIKAANSE TEKSPRAGMATIEK (AFN 121)

Hierdie module word onderlê deur ’n pragmatiese benadering tot teksanalise. ’n Verskeidenheid Afrikaanse tekste word ontleed ten einde die struktuur van hierdie tekste bloot te lê en die kontekstuele faktore wat taalkeuses beïnvloed, te verstaan. Die aard en relevansie van uiteenlopende benaderings tot linguistiese en teks-analise word bestudeer met spesiale aandag aan die pragmatiese benadering.

 

TWEEDEJAARSVLAK

AFRIKAANS EN NEDERLANDS

1STE SEMESTER

2DE SEMESTER

AFRIKAANSE LITERATUUR:

DIE AFRIKAANSE LITERÊRE KANON (AFR 211)

 

Hierdie module fokus op die volgende aspekte:

• die ontstaan van die kanon in letterkunde, kuns en musiek;

• faktore wat lei tot kanonisering; en

• die kanonisering van Afrikaanse poëtiese tekste vanaf 1900; die invloed van die geskiedenis op verskuiwende norme; teksvoorbeelde vanaf 1900.

AFRIKAANSE LITERATUUR B: AFRIKAANSE PROSA (AFR 221)

 

 

Hierdie module onderneem ’n studie van die Afrikaanse narratief aan die hand van geselekteerde kortverhale en romans ten einde die struktuurelemente van sodanige tekste te identifiseer en te analiseer. Die kursus begin met ’n oorsig van die tendense en strominge in die Afrikaanse prosatradisie. Daarna word kortverhale behandel, gevolg deur romans. Die analise word verruim met ’n perspektief op die sosio-politieke konteks en die neerslag daarvan in die teks

TAAL AS SOSIALE KONSTRUKSIE

 (AFR 212)

 

Hierdie module is teoreties veranker in ’n pragmatiese (kontekstuele) benadering tot die studie van taal. Hierdie benaderingswyse berus op die aanname dat daar in die taalkundige besinning oor taal uitgegaan moet word van ’n interafhanklike verband tussen die vorm, funksie en konteks van taal. Dienooreenkomstig word taalgebruiksverskynsels soos vokatiefgebruike, naamgewing en woordvorming bestudeer met besondere fokus op die talige neerslag van kontekstuele/pragmatiese faktore en histories-gefundeerde sosiale kragte.

NEDERLANDSE STUDIES A (AFR 222)

 

 

Die module is gerig op die ontwikkeling van die reeds aanwesige vermoë by studente met ’n eerstetaalkennis van Afrikaans om Nederlands op die hoogste vlak te lees. Daar word dus gefokus op die basiese grammatikale struktuur, die eiesoortige kulturele konteks en die analitiese omgaan met moderne letterkunde.

 


AFRIKAANS VIR DIE TAALPROFESSIES

1STE SEMESTER

2DE SEMESTER

AFRIKAANSE LITERATUUR:

DIE AFRIKAANSE LITERÊRE KANON (AFR 211)

 

Hierdie module fokus op die volgende aspekte:

• die ontstaan van die kanon in letterkunde, kuns en musiek;

• faktore wat lei tot kanonisering; en

• die kanonisering van Afrikaanse poëtiese tekste vanaf 1900; die invloed van die geskiedenis op verskuiwende norme; teksvoorbeelde vanaf 1900.

AFRIKAANS JOERNALISTIEK EN MEDIASTUDIES A (AFR 241)

 

 

Die Afrikaanse taal word uitgebrei in alle mediagebruik: koerante, tydskrifte, radio, TV en internet. Die kursus ondersoek die aard en wese van die joernalistiek in die diverse moderne media. Die module sal ook in aansluiting hierby ’n praktiese komponent bevat waarin van studente praktiese skryfwerk in basiese joernalistieke tekste vereis sal word.

AFRIKAANS DOKUMENTONTWERP EN TEKSREDAKSIE A (AFR 231)

 

Die volgende aspekte sal gedek word:

• skep van tekste vir die taalpraktyk, soos sakebriewe, verslae, notules, ens.;

• kennismaking met norme en taalkwessies;

• kennismaking met redigering van tekste.

 

VERTAALKUNDE A (AFR 243)

 

 

Die module val inhoudelik uiteen in ’n teoretiese komponent waarin die aksent val op die grondslae van en verskillende benaderings tot vertaling en ’n praktiese komponent waarin die aandag toegespits word op vertaaltegniese aspekte en vertaalstrategieë.

 


DERDEJAARSVLAK

AFRIKAANS EN NEDERLANDS

1STE SEMESTER

2DE SEMESTER

GESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE LITERATUUR (AFR311)

 

Hierdie module fokus op die volgende aspekte:

• teoretisering van literatuurgeskiedskrywing;

• ’n metodologie gebaseer op diskursiewe formasies;

• hoogtepunte in die letterkundes van Suid-Afrika;

• die verhouding letterkunde en geskiedenis.

KONTEKSTUELE TAALKUNDE (AFR 321)

 

Hierdie module behels ’n verdieping van die tweedejaarmodule TAAL AS SOSIALE KONSTRUKSIE en is eweneens teoreties veranker in ’n pragmatiese of kontekstuele benadering tot die studie van taal. Inhoudelik behels die module ’n studie van die variëteite van Afrikaans, die rekonstruksie van die pragmatiese kontekste van diverse tekstipes en die bepalende invloed van kontekstuele faktore op tekstuele keuses. Tekstipes wat aan die bod kom, sluit in: joernalistieke tekste, letterkundige tekste, religieuse tekste, resepte, onderhoude, openbare redevoeringe, sportkommentaar, ensovoorts.

 

NEDERLANDSE STUDIES B (AFR 312)

 

Hierdie module is gebaseer op ’n moderne retoriese benadering tot tekste. ’n Verskeidenheid Nederlandse tekste uit die laat 19de eeu tot op hede word geanaliseer om die retoriese strategieë te leer begryp teen die agtergrond van kontekstuele faktore asook die politieke en kulturele geskiedenis.

 

AFRIKAANSE NAAMKUNDE (AFR 322)

 

Hierdie module vind aansluiting by die tweedejaarmodule TAAL AS SOSIALE KONSTRUKSIE. Naas ’n verkenning van die aard en fokusterreine van Naamkunde (Onomastiek) as studiegebied word daar binne die raamwerk van ’n pragmatiese (kontekstuele) analise van taal ’n studie gemaak van aspekte soos die onderskeidende aard van verskillende naamtipes (persoons-, plek- en saakname), die historiese oorsprong en/of etimologie van name en die talige neerslag van kontekstuele faktore en/of sosiale kragte op naamgewing.

 


AFRIKAANS VIR DIE TAALPROFESSIES

1STE SEMESTER

2DE SEMESTER

GESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE LITERATUUR (AFR311)

 

Hierdie module fokus op die volgende aspekte:

• teoretisering van literatuurgeskiedskrywing;

• ’n metodologie gebaseer op diskursiewe formasies;

• hoogtepunte in die letterkundes van Suid-Afrika;

• die verhouding letterkunde en geskiedenis.

AFRIKAANSE JOERNALISTIEK EN MEDIASTUDIES B (AFR 341)

 

Dit is ’n voorsetting van Afrikaanse Joernalistiek en Mediastudies A wat op tweedejaarvlak aangebied word. Daar word hier op ’n gevorderde vlak van abstraksie gewerk wat meer gevorderde praktiese werk vereis waaronder etiese kwessies en die aard en impak van bestaande media-wetgewing asook die skryf van diepte-artikels. Groter klem word geplaas op die ontwikkeling van die “nuwe media” (elektroniese media, ens.). Die kursus ondersoek die aard en wese van die joernalistiek in die diverse moderne media met klem op etiese, politieke en regskwessies asook moderne ontwikkelinge en die uitdagings daaraan verbonde. Die module sal ook in aansluiting hierby ’n gevorderde praktiese komponent bevat waarin praktiese skryfwerk in ’n verskeidenheid joernalistieke tekste vereis sal word.

AFRIKAANSE DOKUMENTONTWERP EN REDIGERING B  (AFR 331)

 

Die volgende aspekte sal gedek word:

• ’n oorsig oor die vertrekpunte van teksredaksie;

• ’n model van teksredaksie;

• die proses van teksredaksie

 

VERTAALKUNDE B (AFR 333)

 

 

Die module bou voort op Vertaalkunde A en val inhoudelik uiteen in ’n teoretiese komponent waarin die aksent val op die grondslae van en verskillende benaderings tot vertaling en ’n praktiese komponent waarin die aandag toegespits word op vertaaltegniese aspekte en vertaalstrategieë.


UWC Supports Sustainability
© 2013 UWC | Disclaimer | Sign-in

Contact Centre

University of the Western Cape,
Robert Sobukwe Road,
Bellville, 7535,
Republic of South Africa

info@uwc.ac.za | +27 21 959 2911

Location