Contact Us

IZiko loPhando ngeeLwimi ezininzi neyaNtlukwano likwiphulo lokusungula inkqubo yohlaziyo-bungqondi, umzekelo, uhlaziyo lweengcamango ngeelwimi ezininzi nophuhliso lwengxoxo entsha enokuthi ibe sisixhobo sokuvelela imisebenzi ethungelanayo kwinzululwazi yezemfundo neyezoluntu. Lo msebenzi ubandakanya ukuphonononga ubutyebi benkcubeko yobungqondi yale mihla neyamandulo ngokuthi kuhlalutywe indima yoLwimi nokusetyenziswa kweelwimi ezininzi kuvimba wobukoloniyali. Ukwabandakanya ucamngco ngeendlela zokuvelela iingcamango ngeelwimi ezininzi nangeyantlukwano.

Eli phulo lidinga iindlela ezintsha zokucinga ngethiyori, ethi inike ifuthe kumsebenzi wokuqonda iyantlukwano ngokolwimi, ngokunika ingxelo ngembali nentsusa yeyantlukano ngokolwimi kunye nophononongo lwengxoxo yale mihla malunga neelwimi ezininzi kummandla wamaziko emfundo naseluntwini ngokubanzi. Oku kubandakanya ukuthathela ingqalelo iindlela ezahlukileyo zokusebenzisa ulwimi ngokwahluka kwabantu nangokweengingqi. Ngoko ke, eli ziko liceba ukudala inkudla yobungqondi ephuhlisa uphononongo lokucinga ngokutsha ngeentlobo zemibuzo ekumele ibuzwe ngolwimi, izifundo ngoncwadi nenkcubeko, nokwenza luqilima imisebenzi ethungelanayo okanye ekhokelela kweminye. Likwaceba ukudala indawo evumela ukubuzwa kwemibuzo enzima ngemimandla yemisebenzi eyahlukeneyo ekwakheni ngokutsha izifundo zenzululwazi yezoluntu yeli lixa lenkululeko.
 

Die hooftaak vannie Sentrum vi Navorsing in Meertaligheid en Diversiteit is om toe te trie tot n projek van intellectuele heroriëntasie. Dit betieken om meertaligheid ennie ontwikkeling van ’n nuwe diskoers verskuiwend te herdink om soedoene interdissiplinêre wek innie geesteswetenskappe en opvoedkunde op anne maniere te benade. Hierrie main fokus include die onnevraging van huidige en historiese Afrika intellectuele erflatings deu kritiese beskouings oo die rol vannie tale en meertaligheid innie colonial archive, veral gesien innie lig van kritiese raamwekke van meertaligheid en verskeindenheid. Soe ’n onneneming vereis nuwe wyses van teoretiese betrokkenheid.

Dit sluit in ’n linguistiese verskeidenheid in sy vele manifestasions, local verteeenwoordiging en praktyke wat van ’n vesigtige historiografie, gebase op hierrie verskeidenheid, gebruik maak. Hieby word ’n kritiese analise gevoeg van recent onderhandelinge in meertaligheid oorrie grense vannie akademie ennie groter gemeenskap. Dus attempt die Sentrum omme intellektuele ruimte te wies waa kritiese her-denke bevoder word oorie soot vrae wat os behoot te vra oo taal, literêre en kulturele studies. Dit sal bestaane interdissiplinêre projekte vestek of tot niewes aanleiding te gie, sodat uitdagende vrae oorrie dissiplines self in die hersamestelling vannie post-apartheid geesteswetenskappe gevra kan word.
 

The central brief of the Centre for Multilingualism and Diversities Research (CMDR) is to embark on a project of intellectual reorientation, namely a significant rethinking of multilingualism and the development of a new discourse with which to approach interdisciplinary work in the humanities and the education sciences. The brief involves interrogating contemporary and historical African intellectual heritage through a critical review of the role of language and multilingualism in the colonial archive and in the light of critical framings of multilingualism and diversity. 

Such an endeavour requires new modes of theoretical engagement, which in turn involves engaging with linguistic diversity in it multiple manifestations, local representations and practices by providing careful historiography of linguistic diversity and a critical analysis of contemporary deliberation on multilingualism across academia and society at large. To this end, the centre seeks to provide an intellectual space to further a critical rethinking of what kinds of questions we should be asking of language, literary and cultural study, strengthening existing interdisciplinary projects or leading to new ones, and enabling challenging questions to be asked of the disciplines themselves in the reconstitution of a post-apartheid humanities.

 
Loading...