Contact Us

Welkom by die Departement Afrikaans en NederlandsAfrikaans is vir ons 'n nasionale bate en die feit dat die meerderheid Afrikaassprekendes in die Wes-Kaap bly, is vir ons ‘n groot voordeel. Dit is 'n belangrike bron van kennis en van bemagtiging en gee toegang tot ’n verskeidenheid beroepsmoontlikhede. Ons uitgangspunt is dat Afrikaans in ‘n meertalige omgewing gedy. Daarom bied ons departement 'n tuiste aan alle variëteite van Afrikaans. Ons wil alle sprekers opnuut laat deel in die skryf en genieting van die letterkunde en in die ontwikkeling van die taal as intellektuele instrument. Daarom val ons  kursusaanbod in twee strominge uiteen: akademies, Afrikaans en Nederlands, en Afrikaans vir die taalprofessies met die fokus op vertaalkunde, joernalistiek en dokumentontwerp en teksredaksie. Met spesiale kursusse gooi ons ook die deure wyd oop vir nie-Afrikaanssprekendes. Ons kursusse in Nederlands is eweneens gerig op bemagtiging. Afrikaans se Afrika- en ander internasionale verbintenisse is daar om vir ons studente in geleenthede omskep te word.

Welcome to the Department of Afrikaans and Nederlands

Afrikaans is a national asset and the fact that most of the community of Afrikaans speakers reside in the Western Cape is a huge advantage. Afrikaans is an important source of knowledge and empowerment. That is why our department is home to all varieties of Afrikaans. We want all speakers of Afrikaans to share once again in the creation and enjoyment of literature and the development of the language as an intellectual instrument. With our special courses, we also open the doors widely to non-Afrikaans-speakers. Our courses in Dutch are, likewise, aimed at empowerment. The African and other international connections are there to be transformed into opportunities for our students.

Wamkelekile Kwisebe Lesibhulu Nenederlands

Kuthi, Isibhulu sisiphiwo sesizwe. Yimvelaphi ebalulekileyo yolwazi nokunika amandla. Yiyo loo nto isebe lethu ilikhaya kwiintlobo ngeentlobo zesiBhulu. Sifuna bonke abentetho isisBhulu babelane kwakho ekuyileni nasekonwabeleni uncwadi nakuphuhliso lolwimi njengesixhobo esinengqondo. Ngoludwe lwezifundo zethu ezizodwa, sikwavula banzi iingcango kwabo bangathethi siBhulu. Uludwe lwethu lwezifundo kwisiHolani, ngaphezu koko, zijolise ekunikeni amandla.

Uqhagamshelwano lwaseAfrika nezinye izizwe lukhona ukuze lugululelwe amathuba kubafundi bethu.

Beroepskanse/Career Opportunities

Watter beroepskanse bied die programme?
  • Onderwys/Teaching
  • Vertaling/Translation    
  • Skeppende skryfwerk/Creative Writing
  • Joernalistiek/Journalism
  • Uitgewersbedryf/Publishing      
  • Navorsing/Ressearch

Afrikaans is ook belangrik in die regte, maatskaplike werk, voorligtingsielkunde, teologie, ens.

Studente: https://m.facebook.com/profile.php?id=350944738414117&ref=content_filter

https://instagram.com/afrikaansuwk?igshid=17xssur2grcp2

 
Loading...